Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nyt fra formanden

Menighedsmøde præsentation 2022

Nyt fra formanden:

De seneste halvandet år har været omskiftelige og begivenhedsrige. Helt oplagt har Coronaen påvirket gudstjenesterne og kirkens aktiviteter, og så har der været valg til menighedsrådet, hvor 6 af 8 pladser blev besat af nye medlemmer, såvel som vi har fået endnu en præst (på deltid).

Generelt har menighedsrådet to hovedopgaver: at forvalte sognets administrative anliggender, herunder økonomi og arbejdsgiveransvar, og sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Det følgende beskriver, hvordan dette blev udmøntet i forgangne valgperiode og i overgangen til den aktuelle, og fortæller om menighedsrådets ambitioner, og hvad der indtil videre er iværksat.

Forvaltningsmæssigt har der bestået en stor opgave i at konsolidere kirkens økonomi efter en omfattende ombygning af sognehuset i løbet af 2016 og ’17. Samtidig blev arealerne uden for sognehuset forandret, i løbet af ’19 og ’20 blev kirkebænkene renoveret, og der blev indledt en omlægning af kirkegården med henblik på at skabe flere kistegravsteder.

Aktivitetsniveauet var højt og blev kun intensiveret i den forgangne valgperiode. Det mærkedes i bl.a. voksenkoret, hvis medlemstal steg fra ca. 30 til over 50, ved den månedlige fællesspisning, som hver gang samlede ca. 80 Virklund’ere, og ved babysalmesang, hvor det årlige antal hold måtte fordobles fra to til fire. Hertil kom den årlige udflugt, koncerter, foredrag, studiekreds og særlige gudstjenester som BUSK, ”Flæskedag” og ved byfesten.

Kirkelivet afspejler, at Virklund vokser. Derfor blev der pr. 1/1 ’20 oprettet en ny præstestilling på 25%. Den blev først besat af Charlotte Rune Nissen, som siden blev præst på fuldtid i Mariehøj Kirke, og har siden marts i år været besat af Majbritt Kjærsgaard Roulund. 

Det høje aktivitetsniveau blev selvsagt sat i bero, da Danmark lukkede ned. Det betød, at vi, i det nye menighedsråd, tiltrådte i en periode med relativ stilstand. Derfor er tiden fra vores tiltrædelse 1/12 primært gået med at organisere og planlægge vores obligatoriske opgaver. Men efterhånden som restriktionerne lempes, fokuserer vi på gradvis at få kirkelivet godt i gang igen.

Under mottoet ”Kirken i Virklund – Virklund i kirken” fokuserer vi på koblingen mellem byens folkelige og kirkelige liv og en høj grad af involvering. Arrangementer som fællesspisning, ”Fredag i præstegårdshaven” og alsang er eksempler på, hvordan det allerede udmønter sig, og hvad der er værd at fastholde og videreføre. Men der er også basis for at udvikle og styrke samarbejdet med lokale foreninger og institutioner, ligesom vi vil søge i højere grad at inddrage dem, der ønsker at bidrage og hjælpe med at planlægge og afvikle arrangementer og aktiviteter.

Samtidig viderefører vi det tidligere menighedsråds vision om, at Virklund Kirke skal være ”det åbne sted for kristendommens levende budskab”. Vi opfatter kirken som et fællesskab, hvorfor er det vigtigt for os, at alle føler sig velkomne, og at forkyndelsen udfolder sig i samklang mellem menigheden, menighedsrådet, og præsterne. Her er samtale et nøgleord.

Når vi i løbet af sensommeren og efteråret får gang i de sædvanlige aktiviteter, vil vi løbende også oplyse om nye tiltag og invitere til dialogmøder med henblik på at få forslag bragt til torvs og nye tiltag sat i værk. Samtidig glæder vi os til at realisere to store projekter, som pt. er på skitseblokken: Det første er udmøntningen af en gavmild donation, som sognet fik i 2019, og som det tidligere menighedsråd besluttede at udmønte i et kunstnerisk anlæg på kirkegården. Det andet er soignering af det ca. 12.000 m2 store skovstykke bag præsteboligen, som vi ønsker at gøre til et rekreativt område.

Der er med andre ord nok at tage fat på og meget at glæde sig til, så det gør vi.

/ Anders Kaysen, formand